ELES

Družba ELES je sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja v Republiki Sloveniji. Z zanesljivim upravljanjem elektroenergetskega sistema družba ELES skrbi za stabilnost, učinkovit razvoj družbe ter prehod v brezogljično Slovenijo in regijo. Družba ELES zagotavlja varen, zanesljiv ter neprekinjen prenos električne energije ter varuje slovenski elektroenergetski sistem, ki je tesno povezan s prenosnimi omrežji sosednjih držav in vpet v evropski energetski sistem. Družba je odgovorna za to, da je električna energija vedno na voljo ter da lahko odjemalci z njeno pomočjo vsak trenutek v dnevu uresničujejo svoje potrebe in želje.

Skrbi za brezhibno delovanje vseh daljnovodov na 400 kV in 220 kV napetostnem nivoju ter za del 110 kV prenosnega omrežja. Operaterji v Republiškem centru vodenja in treh območnih centrih vodenja upravljajo in nadzirajo slovenski elektroenergetski sistem, vključno s čezmejno koordinacijo obratovanja, ter hkrati nenehno zagotavljajo ravnovesje elektroenergetskega sistema.


S področja delovanja sta razvidni dve med seboj tesno povezani dejavnosti oziroma funkcionalni obljubi:

  • zagotavljanje prenosa električne energije od virov do odjemalcev;
  • zagotavljanje ravnovesja med porabo in proizvodnjo, zagotavljanje dobave.

Iz funkcionalnih obljub izhajajo tri temeljne koristi za tri ključne skupine deležnikov. Za odjemalce je to stalna razpoložljivost ustrezne elektrike, za državo je to stabilnost sistema in s tem tudi stabilnost družbe, za druge elektroenergetske akterje pa je družba ELES hrbtenica, ki jim omogoča izvajanje njihovih tržnih aktivnosti.